Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sollicitatiemarkt.nl

Sollicitatiemarkt.nl
Gevestigd te Krimpen aan den IJssel KvK nummer: 67459862

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Sollicitatiemarkt.nl voor de Opdrachtgever. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Sollicitatiemarkt.nl en een Opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Sollicitatiemarkt.nl zijn aanvaard.

Artikel 2 Opdracht

 1. Werving en Selectie is de opdracht waarbij Sollicitatiemarkt.nl ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Sollicitatiemarkt.nl bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk wordt gesteld)
 2. Werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door de verstrijken van de tussen partij overeengekomen maximale duur van de opdracht.
 3. Sollicitatiemarkt.nl stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (hetzij telefonisch, per mail, schriftelijk of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij sollicitatiemarkt.nl van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Sollicitatiemarkt.nl.

Artikel 3 Benodigde gegevens

 1. De Opdrachtgever verstrekt aan Sollicitatiemarkt.nl alle gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.
 2. Een werving en selectie opdracht komt tot stand op de wijze zoals deze wordt bevestigd door Sollicitatiemarkt.nl. Andersluidende bedingen of voorwaarden zoals gesteld door de potentiële opdrachtgever binden niet tenzij schriftelijk aanvaard door Sollicitatiemarkt.nl.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Sollicitatiemarkt.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent zich het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Sollicitatiemarkt.nl is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen

Artikel 5 Non – discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Sollicitatiemarkt.nl, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Keuze arbeidskracht

 1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Sollicitatiemarkt.nl zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Sollicitatiemarkt.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 2. Sollicitatiemarkt.nl kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de schade en/of verliezen – waarvan gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van en door Sollicitatiemarkt.nl geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derde dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Sollicitatiemarkt.nl, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Sollicitatiemarkt.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Sollicitatiemarkt.nl samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 7 Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan Sollicitatiemarkt.nl voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging vermelde bedrag. Hierbij zijn de voorwaarde van toepassing die in o pdrachtbevestiging staan vermeld.
 2. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Artikel 8 Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de factuur van Sollicitatiemarkt.nl te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet-tijdig voldane betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Sollicitatiemarkt.nl niet toegestaan om gedurende 24 maanden na het beëdigen van de opdracht met een kandidaat welke door Sollicitatiemarkt.nl is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Sollicitatiemarkt.nl verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 lid 1 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 10 Verhindering

 1. Sollicitatiemarkt.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook, die de Opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de arbeidskrachten.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegd rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van sollicitatiemarkt.nl is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de werving en selectieopdracht waarop deze Algemene Voorwaarden voor werving en selectie van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden voor werving en selectie, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter te Rotterdam